Algemene Voorwaarden van RDL Business
Downloaden
Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: RDL Business, gevestigd op Schuurkenspad 12 5986PD Beringe, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76346595 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst;
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard;
Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave, aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2.2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
2.3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

3.1 Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
3.2 Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven.
Deze zijn tevens in te zien op www.rdlbusiness.nl/prijzen
3.3 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening mondeling of op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever mondeling of op schrift akkoord zijn bevonden.
4.2 In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

Artikel 5. Regels rond afspraken

5.1 Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
5.2 Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
5.3 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden.
Hij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6. Tarieven

6.1 Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
6.2 De geldende tarieven staan vermeld op www.rdlbusiness.nl/prijzen. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
6.3 Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen.

Artikel 7. Factuur en betaling

7.1 Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.
7.2 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten of te staken.
7.3 Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 8 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

8.1 Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
9.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.

Artikel 10. Klachten en geschillen

10.1 Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; www.rdlbusiness.nl


CONTACT